Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Bij het afnemen van een product of dienst van Psychosynthese Therapie & Open Floor Rotterdam, hierna te noemen PTR, gelden de leveringsvoorwaarden van PTR, voor zover deze van toepassing zijn.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen PTR en opdrachtgever, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, workshops, dan wel begeleiden en adviseren in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “opdracht”.
1.2 De diensten die door PTR geleverd worden, hebben betrekking op advisering, begeleiding en verdere ondersteuning bij het aanleren en implementeren van nieuwe processen, werkwijzen, methoden en vaardigheden.
1.3 Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door PTR.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een opdracht tussen PTR en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de begeleidingsovereenkomst door alle betrokken partijen, door schriftelijke bevestiging van PTR aan de opdrachtgever van diens, per e-mail verzonden, aanmelding en/of opdracht, dan wel doordat PTR een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk bevestigt en opdrachtgever zich hiermee schriftelijk, binnen 14 dagen of door ondertekening van de begeleidingsovereenkomst, akkoord verklaart.
2.2 In het geval dat een van de betrokken partijen 18 jaar of jonger is ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dan zal ook een wettelijke vertegenwoordiger, namens de minderjarige, de overeenkomst ondertekenen, met schriftelijke instemming van de minderjarige.
2.3 Producten en/of diensten die afwijken van het standaard aanbod, dan wel producten binnen het standaard aanbod, waarbij melding gemaakt wordt van ‘op offerte basis’, worden door PTR middels een offerte aangeboden. Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij PTR onverwijld na ontvangst hiervan te kennen geeft, dat er geen overeenkomst tot stand dient te komen, onder de voorwaarden als omschreven in de offerte.
2.4 Als tussen partijen overeenkomst is bereikt over de opdracht “op offerte basis”, zendt PTR aan de opdrachtgever een opdrachtbevestiging met daarin onder andere: startdatum, duur, tarieven en in te zetten producten en/of diensten gedurende de trajecten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 PTR zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op PTR zal ten allen tijde, en onder alle omstandigheden, slechts een inspanningsverplichting rusten.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht is gewaarborgd, heeft PTR het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die PTR redelijkerwijze nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan PTR worden verstrekt. Indien de, voor de uitvoering van de opdracht benodigde, gegevens niet (tijdig) aan PTR zijn verstrekt, heeft PTR het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de, uit de vertraging voortvloeiende, (extra) kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 PTR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat PTR is uitgegaan van, door de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze, onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
3.5 De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de overeenkomst vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht aanpassen en schriftelijk bevestigen.
4.2 Indien de partijen besluiten tot wijziging of aanvulling, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. PTR zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal PTR de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal PTR daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding betekent. Door PTR worden geen meerkosten in rekening gebracht indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
4.4 Indien in de opdracht een groepsgrootte is opgenomen behoudt PTR zich het recht voor de overeengekomen vergoeding conform de overeenkomst, te herzien ingeval het werkelijk op de afspraak verschenen aantal deelnemers afwijkt van het aantal genoemd in de overeenkomst. In acht nemend dat er ten allen tijde sprake zal zijn van een minimum.
4.5 Tijdens lopende opdrachten zal PTR, uiterlijk 3 maanden van te voren, wijzigingen van de voorwaarden opsturen naar de opdrachtgever. Zijn de nieuwe voorwaarden nadelig voor de opdrachtgever dan mag hij deze afwijzen of de overeenkomst per direct ontbinden.

Artikel 5. Annulering / wijziging opdrachtgever m.b.t. individuele begeleiding
5.1 De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer heeft het recht de opdracht ten allen tijde schriftelijk te annuleren tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van het traject.
5.2 Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annulering of wijziging binnen deze 48 uur worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht.
5.3 Indien opdrachtgever niet aanwezig is bij de gemaakte afspraak worden eveneens de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht.
5.4 Gemaakte afspraken en opdrachten met betrekking tot individuele begeleidingstrajecten zijn niet overdraagbaar op derden.
5.5 De onder 5.2 t/m 5.4 genoemde voorwaarden gelden ook voor het kennismakingsgesprek en alle daaropvolgende sessie voordat beide partijen de begeleidingsovereenkomst hebben kunnen ondertekenen.

Artikel 6. Annulering / wijziging opdrachtgever m.b.t. training en workshop
6.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht voor een training en/of workshop te annuleren middels een aangetekend schrijven. Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
6.2 Bij annulering van 4 weken of korter dan 4 weken voor de eerste dag van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag vermeld in de betreffende overeenkomst te vergoeden.
6.3 Bij annulering van 2 weken of korter dan 2 weken voor de eerste dag van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen bedrag vermeld in de betreffende overeenkomst te vergoeden.
6.4 In geval dat de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang de deelname tussentijds beëindigt of anderzijds niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
6.5 Bij onverhoopte stopzetting van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer door gezondheidsredenen of andere onvoorziene redenen, zal er geen restitutie plaatsvinden van de al gedeeltelijk genoten opdracht en/of begeleiding.
6.6 De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan een training / workshop laten deelnemen, indien zulks uiterlijk 3 dagen voor aanvang aan PTR wordt gemeld. Vervanging van een deelnemer aan een training / workshop dient schriftelijk te worden bevestigd.
6.7 Bij een training / workshop waaraan een intakegesprek of een assessment is verbonden, is vervanging van een deelnemer slechts mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de training / workshop.
6.8 PTR behoudt zich het recht voor deelnemers die niet verschijnen op een intakegesprek of assessment, of niet tijdig opdrachten inleveren, verdere deelname aan de training / workshop te weigeren en/of gemaakte kosten in rekening te brengen.
6.9 PTR behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden of bij onvoldoende deelname, de training / workshop te annuleren, te onderbreken of data te wijzigen. In dergelijke gevallen zal met de deelnemers overleg worden gevoerd over alternatieven. PTR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten of andere schade van de deelnemer die voortvloeien uit annulering, onderbreking of wijziging.

Artikel 7. Annulering / wijziging door PTR
7.1 PTR heeft het recht zonder opgave van redenen de training, workshop en individuele sessies te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan PTR betaalde bedrag.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1 PTR is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals ook vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.2 Indien de opdrachtgever en deelnemer verschillende personen zijn, wordt het schriftelijk verslag aan de opdrachtgever toegezonden, tenzij deelnemer daartegen bezwaar heeft.
8.3 Indien PTR het noodzakelijk acht, in het belang van de begeleiding, informatie op te vragen bij of overleg te hebben met specialisten en/of begeleiders van waar uit opdrachtgever is doorverwezen of naar wie doorverwezen is door PTR, kan dit uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Het niet verlenen van toestemming heeft mogelijke nadelige gevolgen voor de uitvoering van de opdracht. Zie artikel 3.3

Artikel 9. Tarieven
9.1 Tarieven die vermeld worden op de website zijn bindend tenzij tussen PTR en opdrachtgever anders is overeengekomen en dit schriftelijk is vastgelegd in de begeleidingsovereenkomst.
9.2 PTR is te allen tijde gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Zie artikel 4.5.

Artikel 10. Betaling
10.1 PTR brengt de door de opdrachtgever verschuldigde tarief in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag per direct te voldoen, doch uiterlijk veertien dagen na facturering op de door PTR aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door PTR, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.2 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede verplichte literatuur van opdrachtgever / deelnemer in verband met deelname aan de begeleiding, training dan wel advisering, zijn niet in het uurtarief en/of de trainingskosten inbegrepen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
10.3 PTR zal altijd voorafgaand aan het verrichten van welke werkzaamheden dan ook, van opdrachtgever geheel of gedeeltelijke betaling van deze werkzaamheden kunnen eisen, daarin begrepen de reis- en verblijfkosten.
10.4 De reis- en verblijfskosten van PTR ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van de opdracht, worden zoveel mogelijk in de overeenkomst van PTR opgenomen.
10.5 Betalingen dienen te geschieden zonder enige korting en/of schuldvergelijking of –verrekening.
10.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is PTR steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is PTR gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
10.7 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan PTR alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
11.1 PTR heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan training / workshop dan wel advisering, te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
De vorderingen van PTR op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
11.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst, aan PTR ter kennis gekomen omstandigheden, PTR goede grond geeft te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
11.3 Indien PTR aan de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is PTR bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander laat onverminderd het recht van PTR om schadevergoeding te vorderen.
11.4 De tussen PTR en opdrachtgever tot stand gekomen opdracht kan per aangetekend schrijven onmiddellijk door één van beide partijen beëindigd worden, indien: de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd; een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend.

Artikel 12. Auteursrecht en Intellectueel eigendom
12.1 Het auteursrecht en intellectueel eigendom op de door PTR uitgegeven brochures, publicaties, beeldmateriaal en trainingsmateriaal berust bij PTR, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PTR zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
12.2 Het auteursrecht en intellectueel eigendom op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van PTR, berust uitsluitend bij PTR, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Gebreken / Klachten
13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of deelnemer binnen veertien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan PTR.
13.2 Indien een klacht gegrond is, zal PTR de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever en/of deelnemer zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever met opgaaf van redenen kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal PTR slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 PTR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
14.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie nimmer hoger dan in rekening is gebracht of indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van twee maanden.
14.3 PTR zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de opdracht, onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdige verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
14.4 PTR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
14.5 PTR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten die enerzijds aanwezig waren voor deelname aan de training / workshop of begeleidingstraject. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het welbevinden van zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand.
14.6 PTR zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PTR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PTR niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PTR worden daaronder begrepen.
15.2 PTR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PTR haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van PTR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PTR niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4 Indien PTR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen PTR en een opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank.

Psychosynthese Therapie & Open Floor Rotterdam is ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer 58191399.